Algemene voorwaarden

Buizenkoppelingen.nl is onderdeel van Bruin & Van der Wal. Algemene voorwaarden van Bruin & Van der Wal gevestigd te Beverwijk, met KVK nummer 58048367.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bruin & van der Wal zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bruin & Van der Wal worden bedongen, worden evenzeerbedongen ten behoeve van door Bruin & Van der Wal ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Bruin & Van der Wal zijn vrijblijvend en Bruin & Van der Wal behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uwbestelling door Bruin & Van der Wal. Bruin & Van der Wal is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bruin & Van der Wal dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuelebelastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betalen doet u eenvoudig en snel middels iDeal of PayPal. Bent u woonachtig in België dan is betaling mogelijk via Mister cash of PayPal. Nadat uw betaling door ons is ontvangen zal uw order worden verwerkt en worden verzonden. In alle gevallen wordt de betaling afgehandeld door SisowPaymentInnovations.

3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Bruin & Van der Wal.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Bruin & Van der Wal opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enigeleveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bruin & Van der Wal verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Bruin & Van der Wal geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Bruin & Van der Wal garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclamaties en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Bruin & Van der Wal daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bruin & Van der Wal de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Bruin & Van der Wal te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Wij vragen ook altijd de goederen te retourneren met een tracking nummer (deze kosten zijn voor de koper).

7.4 Bruin & Van der Wal zal er voor zorg dragen nadat het geretourneerde product in goede staat is ontvangen, het volledige bedrag op een rekeningnummer terug te storten wat overeenstemt met de naam van de koper.

7.5 Bruin & Van der Wal kan niet aansprakelijk worden gesteld bij onjuist gebruik van een product. U dient de producten te gebruiken waar zij voor bedoelt zijn.

Artikel 8. Garantie
8.1 Indien Bruin & Van der Wal producten aan de afnemer levert, is Bruin & Van der Wal nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Bruin & Van der Wal ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Bruin & Van der Wal na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Bruin & Van der Wal in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Bruin & Van der Wal dan wel tussen Bruin & Van der Wal en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Bruin & Van der Wal, is Bruin & Van der Wal niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bruin & Van der Wal.

9.2 Bruin & Van der Wal streeft erna zo snel mogelijk reactie te geven op enige communicatie, e-mail dan wel post communicatie. Bruin & Van der Wal kan de opgegeven reactie tijd niet garanderen.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bruin & Van der Wal ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Bruin & Van der Wal gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bruin & Van der Wal kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Bruin & Van der Wal schriftelijk opgave doet van een adres, is Bruin & Van der Wal gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Bruin & Van der Wal schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door Bruin & Van der Wal gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Bruin & Van der Wal deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bruin & Van der Wal in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Bruin & Van der Wal vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 Bruin & Van der Wal is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1
2.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden

van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Buizenkoppelingen.nl © 2019